Varför ska vi arbeta med arbetsmiljön? 

Från början var en förbättring av den fysiska arbetsmiljön lagstiftningens huvudsyfte, det vill säga att man skulle inte riskera att utsättas för allvarliga skador eller avlida på grund av dåliga arbetsförhållanden. 1977 förändrades arbetsmiljölagstiftningen i Sverige och kom att omfatta även arbetstagarnas psykiska hälsa och välmående, så kallad psykosocial arbetsmiljö.

Idag handlar arbetsmiljö alltså om allt som påverkar människor på jobbet. Luft, ljud, kemikalier, maskiner, arbetsmängd, arbetsinnehåll, arbetsorganisation, stress och möjlighet till återhämtning. Även de sociala behoven ingår som en del i arbetsmiljön: arbetet ska ge tillfälle till utveckling, ny kunskap och gemenskap med arbetskamrater. Trivseln på arbetet är viktig för medarbetares hälsa och till exempel samarbetsproblem och mobbing kan påverka den psykosociala arbetsmiljön negativt. Den väsentligaste uppgiften för arbetsmiljöarbetet är att skapa arbetsplatser där ingen blir skadad av arbetet.

Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön.  Därför är just detta ett tema i MLs utbildningsprogram och kommer behandlas under veckans utbildning. Läs mer om andra teman och innehåll i utbildningen här.